Poznań: Usługa polegająca na działaniach interwencyjnych w przypadku prób włamania do automatów parkingowych zgłoszonych przez system, wyjmowaniu bilonu z automatów i konwojowaniu wartości pieniężnych
Numer ogłoszenia: 176777 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu , ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 6477200, faks 061 8201709.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa polegająca na działaniach interwencyjnych w przypadku prób włamania do automatów parkingowych zgłoszonych przez system, wyjmowaniu bilonu z automatów i konwojowaniu wartości pieniężnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na działaniach interwencyjnych w przypadku prób włamania do automatów parkingowych zgłoszonych przez system, wyjmowaniu bilonu z automatów i konwojowaniu wartości pieniężnych. Kod usługi ze Wspólnego Słownika Zamówień: CPV - 79710000-4 - usługi ochroniarskie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera pkt 3 SIWZ nr ref. DZ.RP.341.103.2015. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. Wartość przedmiotowego zamówienia została ustalona na kwotę 300.000,00 zł, co stanowi równowartość 71.007,60 euro. Wskazana wartość zamówienia uwzględnia wartość zamówień uzupełniających, w kwocie 100.000,00 zł, stosownie do treści art. 32 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych..

II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pisemne zobowiązanie podmiotu, na zasobach którego polega wykonawca wykazując spełnianie warunku udziału w postępowaniu, którego opis sposobu dokonywania oceny spełniania zawarto w sekcji III.3.2 i III.3.5 niniejszego ogłoszenia. Dokument składany jedynie w sytuacji polegania na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt 9.1.2. lit. b) i d) niniejszej specyfikacji, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących w szczególności: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiany takie mogą wystąpić w przypadku: a) wystąpienia awarii nie zawinionej czynnościami lub nie wynikającej z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany, b) działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, c) przerwania realizacji zamówienia w sytuacjach określonych w art. 32 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, d) konieczności wykonania prac zamiennych lub zaniechania przez Zamawiającego części prac będących przedmiotem umowy, e) zmiany przepisów w zakresie podatku od towarów i usług 2. Wystąpienie opisanych powyżej okoliczności może skutkować zmianą: - terminów realizacji w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w podpunkcie a), b), c), d), - wynagrodzenia w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w podpunkcie a), b), d), 3. Wykonawca ma obowiązek udokumentować zaistnienie okoliczności powodujących zmianę umowy, a określonych w punkcie 1 z wyjątkiem podpunktu e) wspomnianego punktu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdm.poznan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań, pok.102.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.12.2015 godzina 09:00, miejsce: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań, pok. nr 3 (kancelaria)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie