Poznań: Usługa sprzątania terenu wokół budynków Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wraz z pielęgnacją zieleni w Delegaturach w Koninie, Kaliszu, Lesznie oraz Pile z możliwością składania ofert częściowych
Numer ogłoszenia: 176941 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 146793 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8541300, faks 061 8541204.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa sprzątania terenu wokół budynków Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wraz z pielęgnacją zieleni w Delegaturach w Koninie, Kaliszu, Lesznie oraz Pile z możliwością składania ofert częściowych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi sprzątania terenu wokół budynków Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wraz z pielęgnacją zieleni w Delegaturach w Koninie, Kaliszu, Lesznie oraz Pile z możliwością składania ofert częściowych, według następujących części: Część I - Usługa sprzątania terenu wokół budynków Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koninie wraz z pielęgnacją zieleni; Część II - Usługa sprzątania terenu wraz z pielęgnacją zieleni wokół budynków Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu wraz z pielęgnacją zieleni; Część III - Usługa sprzątania terenu wraz z pielęgnacją zieleni wokół budynków Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie wraz z pielęgnacją zieleni; Część IV - Usługa sprzątania terenu wraz z pielęgnacją zieleni wokół budynków Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Pile wraz z pielęgnacją zieleni. 1. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia przedmiotowego zamówienia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu poświadczoną za zgodność oryginałem kopię polisy ubezpieczeniowej na kwotę min. 50.000,00 zł od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, za szkody mogące powstać w trakcie realizacji Umowy. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo ewentualnego zmniejszenia zakresu i ilości zamawianej usługi sprzątania z zachowaniem cen jednostkowych zamówienia w stosunku do zapotrzebowania określonego w opisie przedmiotu zamówienia. Z tytułu wykorzystania mniejszego zakresu i ilości usługi sprzątania w stosunku do założonych, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. 3. Wykonawca najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotowego zamówienia wraz z informacją dotyczącą zakresu prac, które będą te osoby wykonywać. Wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiającego o wszelkich zmianach w składzie osobowym, najpóźniej w dniu dokonania zmiany. 4. Zamawiający określa wymagania związane z realizacją zamówienia stosownie do art. 29 ust. 4 ustawy, dotyczące klauzuli społecznej: 1) Wykonawca przyjmując do realizacji zamówienie zatrudni przy wykonywaniu zamówienia, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, 1 osobę bezrobotną (dla każdej z Delegatur) na podstawie skierowania z powiatowego urzędu pracy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008r. Nr 69 poz.415 z późn. zm.). Osoba bezrobotna oznacza osobę spełniającą przesłanki art. 2 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy; 2) zatrudnienie przy realizacji zamówienia winno trwać w okresie wykonywania usługi, w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę bezrobotną lub przez Wykonawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia w ciągu 7 dni na to miejsce innej osoby bezrobotnej, 3) Wykonawca w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia rozpoczęcia realizacji umowy, przedstawi Zamawiającemu zgłoszenie oferty pracy przedstawione powiatowemu urzędowi pracy, odpis skierowania bezrobotnych przez powiatowy urząd pracy do Wykonawcy oraz umowy o prace lub umowy cywilnoprawne z wybranymi osobami skierowanymi przez powiatowy urząd pracy, 4) Zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji umowy zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji zatrudnienia osób bezrobotnych, natomiast Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją niezwłocznie Zamawiającemu, 5) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia i na jego czas 1 osoby bezrobotnej, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu, w wysokości 50,00 zł brutto za każdy dzień niezatrudnienia osoby bezrobotnej, liczony od dnia następnego po terminach wskazanych w pkt 2), chyba że Wykonawca wykaże, że przedstawił zgłoszenie oferty pracy powiatowemu urzędowi pracy a niezatrudnienie osoby bezrobotnej nie nastąpiło z przyczyn leżących po jego stronie np. w przypadku odmowy podjęcia pracy przez bezrobotnego. 5. Szczegółowy opis zamówienia określa załącznik nr 5 do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.00.00-6, 90.61.00.00-6, 90.62.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 2   

Nazwa: Usługa sprzątania terenu wraz z pielęgnacją zieleni wokół budynków Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu wraz z pielęgnacją zieleni

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 17222,22 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


Część NR: 3   

Nazwa: Usługa sprzątania terenu wraz z pielęgnacją zieleni wokół budynków Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie wraz z pielęgnacją zieleni

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 19365,83 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ