Poznań: Usługa uruchomienia i dostępu online do pełnej kolekcji pełnotekstowych książek elektronicznych wydawnictwa SAE International, za pośrednictwem platformy SAE Digital Library, na okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
Numer ogłoszenia: 176731 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Poznańska, Pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 6653538, faks 61 6653738

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa uruchomienia i dostępu online do pełnej kolekcji pełnotekstowych książek elektronicznych wydawnictwa SAE International, za pośrednictwem platformy SAE Digital Library, na okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa uruchomienia i dostępu online do pełnej kolekcji pełnotekstowych książek elektronicznych wydawnictwa SAE International, za pośrednictwem platformy SAE Digital Library, na okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.32.00.00-4.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA