Radom: Usługa w zakresie konserwacji i napraw obiektów budowlanych znajdujących się w administracji infrastruktury Jednostki Wojskowej 4938 w 2016 r. w m. Radom, Grójec, Sochaczew, Musuły i Borzęcin
Numer ogłoszenia: 176147 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 158467 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Wojskowa 4938, ul. Sadków 9, 26-603 Radom, woj. mazowieckie, tel. 261 511 500, faks 261 511 300.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Wojskowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa w zakresie konserwacji i napraw obiektów budowlanych znajdujących się w administracji infrastruktury Jednostki Wojskowej 4938 w 2016 r. w m. Radom, Grójec, Sochaczew, Musuły i Borzęcin.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie konserwacji i napraw obiektów budowlanych znajdujących się w administracji Infrastruktury Jednostki Wojskowej 4938, położonych w m. Radom, Grójec, Sochaczew, Musuły i Borzęcin. I. ZAKRES ROBÓT: 1. Prace wewnętrzne: 1) naprawy tynków wewnętrznych; 2) naprawy ścianek działowych; 3) malowanie pomieszczeń; 4) demontaż i wykonanie sufitów podwieszonych; 5) naprawy okładzin ceramicznych posadzkowych i ściennych oraz wymiana okładzin 6) uzupełnienie, renowacja, cyklinowanie i lakierowanie parkietów, cokołów, listew przyściennych, opasek drzwiowych, listew obramowujących stolarkę parapetów drewnianych i progów oraz wymiana odbojnic; 7) naprawa posadzek kamiennych, dywanowych, lastriko, PCV wraz z cokolikami oraz wymiana i przygotowanie podłoża; 8) naprawa stolarki/ślusarki okiennej i drzwiowej ( wymiana naprawa okuć, regulacji, wymiana oszklenia skrzydeł); 9) malowanie stolarki okiennej i drzwiowej; 10) wykonanie ścianek działowych; 11) montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej; 12) demontaż i montaż zabudów stałych; 13) naprawa/wymiana instalacji i osprzętu elektrycznego; 14) naprawa/wymiana instalacji i osprzętu sanitarnego; 15) usuwanie awarii sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych; 16) usuwanie awarii węzłów cieplnych i kotłowni; 17) prace budowlane po usuniętych awariach instalacyjnych; 18) naprawa hydroizolacji, izolacji termicznych i akustycznych; 2. Prace zewnętrzne: 1) naprawy tynków zewnętrznych elewacji; 2) naprawy i malowanie: elewacji, ogrodzeń, wrót drewnianych i metalowych; parapetów, elementów instalacji sanitarnych i innych drobnych elementów budowlanych; 3) naprawy i wymiana pokryć dachowych, obróbek blacharskich, instalacji odgromowych; 4) naprawy nawierzchni dróg i chodników; 5) naprawy i wymiany ogrodzeń betonowych, metalowych, krat okiennych i drzwiowych, barier ochronnych, zapór parkingowych, wrót garażowych; 6) naprawa i wymiana elementów balustrad schodowych i tarasowych; 7) naprawa i wymiana opasek zewnętrznych przy budynkach; 8) naprawa obiektów małej architektury; 9) czyszczenie rynien i rur spustowych, usuwanie śniegu z połaci dachowej, usuwanie sopli lodu i nawisów śnieżnych oraz inne roboty budowlano-instalacyjne zlecone przez Zamawiającego po uzgodnieniu z Wykonawcą. 3. Wymieniony zakres robót dotyczy wszystkich obiektów pozostających w administracji Infrastruktury Jednostki Wojskowej 4938. 4. Z uwagi na trudny do przewidzenia - szczegółowy zakres robót konserwacyjnych Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia robót nieujętych w powyższym zestawieniu (o zbliżonym charakterze i zakresie) w ramach zawartej umowy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 487804,88 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ