Warszawa: Usługi codziennego i okresowego sprzątania i utrzymania czystości wraz z dostawą artykułów toaletowych i środków czystości oraz usługi oczyszczania dachu w budynku biurowym przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie w 2016 roku
Numer ogłoszenia: 176985 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji , ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. + 48 22 245 57 31, faks + 48 22 892 04 76.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi codziennego i okresowego sprzątania i utrzymania czystości wraz z dostawą artykułów toaletowych i środków czystości oraz usługi oczyszczania dachu w budynku biurowym przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie w 2016 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są usługi codziennego i okresowego sprzątania i utrzymania czystości wraz z dostawą artykułów toaletowych i środków czystości oraz usługi oczyszczania dachu w budynku biurowym przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie w 2016 roku, zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ oraz na warunkach określonych w Istotnych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 7 do SIWZ. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: część nr I: Zamówienie podstawowe - codzienne i okresowe sprzątanie i utrzymanie czystości wraz z dostawą artykułów toaletowych i środków czystości w części użytkowanej, o powierzchni 6 000 m2, budynku. Zamówienie opcjonalne - codzienne i okresowe sprzątanie i utrzymanie czystości wraz z dostawą artykułów toaletowych i środków czystości, w zachodnim skrzydle budynku o powierzchni 5 500 m2. Zamawiający gwarantuje jedynie udzielenie zamówienia podstawowego, natomiast udzielenie zamówienia opcjonalnego pozostaje wyborem (opcją) Zamawiającego. część nr II: sprzątanie okresowe: oczyszczanie dachu budynku - na żądanie, według potrzeb Zamawiającego (co najmniej 1 raz i nie więcej niż 3 razy w okresie obowiązywania umowy).

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.00.00-9, 90.90.00.00-6, 90.91.12.00-8, 90.91.13.00-9, 90.91.80.00-5, 90.91.90.00-2, 90.91.91.00-3, 90.91.92.00-4, 90.92.00.00-2, 90.62.00.00-9, 45.45.20.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu, przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: dla części nr I: 12 000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych, 00/100), dla części nr II: 900 zł (słownie: dziewięćset złotych, 00/100)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy, do załączenia do oferty dokumentu ustanawiającego pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument ustanawiający pełnomocnika musi być złożony w formie oryginału, lub notarialnie uwierzytelnionego odpisu. 2. Zgodnie art. 26 ust. 2b ustawy, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian Umowy w przypadkach określonych w Istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 7 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mac.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa, Departament Budżetu i Finansów, Wydział do Spraw Zamówień Publicznych, pokój nr 10.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.12.2015 godzina 11:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Królewskiej 27, 00-060 Warszawa, Departament Budżetu i Finansów, Wydział do Spraw Zamówień Publicznych, pokój nr 10.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiającym jest Minister Cyfryzacji który od dnia 16.11.2015 r. kieruje działem administracji rządowej informatyzacja jako następca prawny Ministra Administracji i Cyfryzacji w zakresie spraw objętych ww. działem. 2. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 3. Na podstawie art. 29 ust. 4 pkt 1) lit b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zatrudnił (na podstawie umowy o pracę) przy realizacji Umowy minimum 2 pracowników będących osobami niepełnosprawnymi, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz zadań im powierzonych zostały określone w Istotnych postanowieniach umowy oraz Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiących załączniki nr 7 i 8 do SIWZ. 4. Wszystkie osoby zatrudnione przy realizacji Umowy będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (zgodnie z ustawą Kodeks Pracy) przez cały okres realizacji Umowy. Wykonawca powinien powierzyć tym osobom czynności związane z faktyczną realizacją zamówienia. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób oraz zadań im powierzonych zostały określone w Istotnych postanowieniach umowy oraz Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiących załączniki nr 7 i 8 do SIWZ. 5. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 6. W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 7. Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawców,którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać (przed podpisaniem umowy) dostarczenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, w tym również umowę wspólników spółki cywilnej. 8. Przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia przedmiotowego zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Codzienne i okresowe sprzątanie i utrzymanie czystości wraz z dostawą artykułów toaletowych i środków czystości.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Usługi oczyszczania dachu budynku.