Kańczuga: Usługi konserwacji i obsługi urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc publicznych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga w 2016 roku
Numer ogłoszenia: 177037 - 2015; data zamieszczenia: 02.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Kańczuga , ul. M. Konopnickiej 2, 37-220 Kańczuga, woj. podkarpackie, tel. 16 6423142, faks 16 6426630.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi konserwacji i obsługi urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc publicznych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga w 2016 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 30 000 euro. Przedmiotem zamówienia jest: Konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc na terenie Miasta i Gminy Kańczuga w roku 2016. W zakres zamówienia wchodzi konserwacja punktów oświetlenia w ilości 1 202 szt. Szczegółowy opis, rodzaj oraz lokalizację określa załącznik do SIWZ - Inwentaryzacja. Prowadzenie eksploatacji, obsługi i konserwacji urządzeń powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami i normami technicznymi w zakresie eksploatacji sieci oświetleniowej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony od porażeń. Wykonawca określi cenę ryczałtową za konserwację i obsługę urządzeń - wszystkich punktów świetlnych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga tj. stanowiących majątek PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o. oraz Miasta i Gminy Kańczuga. Opłata za utrzymanie i konserwację rozliczana będzie w cyklach miesięcznych. Miasto i Gmina Kańczuga oświadcza, że zawrze umowę dzierżawy urządzeń oświetlenia ulicznego będącego na majątku PGE Dystrybucja. Do obowiązków wykonawcy należy : - dokonanie raz w roku oględzin oświetlenia ulicznego oraz punktów pomiarowo - rozdzielczych w celu wykrycia uszkodzeń mechanicznych, - sporządzenie protokołu oględzin i oceny stanu technicznego, w oparciu o który dokonywana będzie konserwacja poszczególnych urządzeń oraz przekazanie informacji z oględzin Zamawiającemu - prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych zabiegów eksploatacyjnych (dzienniki oględzin, przeglądów, protokoły z przeprowadzonych badań i pomiarów), - utrzymywanie urządzeń we właściwym stanie technicznym, tj.: - utrzymywanie we właściwym stanie opraw oświetleniowych tak, aby zabrudzenia lub częściowe uszkodzenia nie powodowały zmniejszenia ich sprawności, - okresowe (raz w roku) czyszczenie kloszy opraw oświetleniowych, - malowanie i konserwacja metalowych konstrukcji latarni, szafek i tablic rozdzielczych - utrzymanie estetycznego wyglądu urządzeń, tj.: systematyczne usuwanie z latarń i szaf oświetleniowych plakatów, anonsów, nielegalnych reklam i tabliczek informacyjnych, obejm, uchwytów, linek, sznurów itp., z wyjątkiem oznakowania drogowego oraz obejm i uchwytów flagowych - wymiana elementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oświetlenia, tj.: - uszkodzonych opraw bądź ich elementów (lamp, kloszy, układów zapłonowych, dławików itp.), - uszkodzonych wysięgników, tabliczek bezpiecznikowych, bezpieczników, przewodów w słupach, elementów osłonowych itp. - innych elementów nie ujętych wyżej, a niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oświetlenia; - usuwanie stanów awaryjnych, usterek itp. zgłaszanych przez Zamawiającego powodujących zakłócenia w funkcjonowaniu oświetlenia w terminie określonym przez Wykonawcę w kryterium oceny ofert nr 2, przy czym okres ten nie może być dłuższy niż 48 godzin. - załączanie i wyłączanie oświetlenia w ustalonych godzinach - zgodnie z ustaleniami przeprowadzonymi z Zamawiającym, - całodobowe przyjmowanie i rejestrowanie reklamacji oraz zgłoszeń o usterkach dot. funkcjonowania oświetlenia ulicznego, a także prowadzenie księgi przyjętych zgłoszeń o usterkach oświetlenia i ich naprawie, - utylizacja uszkodzonych źródeł światła, - naprawa lub wymiana uszkodzonych kabli w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych, - wycinanie gałęzi drzew przysłaniających oprawy oświetleniowe jak również powodujących zbliżenia do słupów i przewodów linii napowietrznych, - wnioskowanie do Zamawiającego o konieczności wykonania modernizacji sieci oświetleniowej spowodowanej jej złym stanem technicznym, - pokrywanie kosztów utylizacji zużytych lamp, Ponadto Wykonawca zobowiązany jest: - na wniosek Zamawiającego do kontroli stanu oświetlenia w porze świecenia. Kontrole będą przeprowadzone wspólnie przez obie strony - termin i zakres kontroli strony będą uzgadniać z 3 dniowym wyprzedzeniem. - do sprawdzania i zapewnienia poprawnego działania: układów zapłonowych opraw, stanu ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej, poziomu hałasu i drgań źródeł światła, oraz wskazań aparatury kontrolno - pomiarowej. - do likwidacji zagrożeń dla osób postronnych, wynikłych z losowych (wypadek drogowy, wichura, powódź, wandalizm, kradzież, itp.) uszkodzeń urządzeń oświetleniowych (np. złamany, pochylony czy rozbity słup, złamany wysięgnik, zwisający klosz lub cała oprawa, rozbita lub skradziona oprawa, opadnięcie przewodów linii napowietrznej, wyrwane drzwiczki wnęki słupa, zdewastowana wnęka słupowa, otwarta lub rozbita szafka oświetleniowa w czasie max. 6 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia o takim zagrożeniu oraz doprowadzenie uszkodzonych urządzeń do prawidłowego stanu technicznego w ciągu 24 godzin po usunięciu zagrożenia (a wymiana złamanych słupów w ciągu max 7 dni), - do bieżącej współpracę z PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o., Rejonowy Zakład Energetyczny w Jarosławiu w zakresie prawidłowości pracy układów pomiarowych. Dodatkowe informacje: - W przypadku wykonywania prac w technologii ppn wszyscy pracownicy Wykonawcy powinni być ujęci w wykazie osób upoważnionych i uprawnionych do wykonywania prac pod napięciem na elektroenergetycznych liniach napowietrznych gołych i izolowanych, kablowych do 1kV zatwierdzonym przez Dyrektora Rejonu Energetycznego, - Zespół Wykonawcy może wykonywać wszelkie niezbędne prace na urządzeniach oświetleniowych związane z bieżącą konserwacją oświetlenia ulicznego. W przypadku zabiegów awaryjnych polegających na naprawie, wymianie i odtworzeniu elementów nie jest wymagane uzgadnianie prac ze służbami Rejonu Energetycznego prowadzącymi ewidencję urządzeń oświetleniowych. W przypadku modernizacji urządzeń oświetlenia mającej wpływ na jej charakterystykę lub wartość majątkową, przed rozpoczęciem prac wymagane jest uzgadnianie prac ze służbami Rejonu Energetycznego prowadzącymi ewidencję urządzeń oświetleniowych, - Zasady organizacji pracy, o których mowa powyżej winny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. Nr 4, poz. 492), Prowadzenie prac nie może powodować powstania zagrożenia dla odbiorców energii elektrycznej, wykonawców tych prac i osób postronnych, - Sposób i technologię wykonywania prac eksploatacyjnych pozostaje do wyboru Wykonawcy prac. Prowadzenie prac nie może powodować zakłóceń w dostawie energii elektrycznej za wyjątkiem prac planowanych uzgodnionych. Przed wykonaniem prac kierownik firmy wykonawczej powinien dokonać oględzin miejsca pracy i w zależności od wyników oględzin podjąć decyzję o sposobie i technologii wykonania prac. Za wszelkie konsekwencje wyboru sposobu i technologii wykonania prac odpowiada kierownictwo i zespół firmy wykonawczej. - W przypadku wykonywania prac wymagających wyłączenia urządzeń elektroenergetycznych np.: 1) prace wymagające ingerencji w urządzenia, 2) prace wymagające wyłączenie napięcia ze względów bhp - zbliżenia, itp.,/obowiązuję procedura wykonywania prac zgodna z Zarządzeniem nr 33/13 Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych PGE Dystrybucja S.A. z dnia 28.10.2013 w sprawie wprowadzenia Instrukcji organizacji prac w sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. z udziałem firm zewnętrznych oraz Zarządzeniem nr 24/OZ/13 Dyrektora Generalnego PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość z dnia 04.11.2013 w sprawie wprowadzenia Instrukcji organizacji prac w sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość z udziałem firmy wykonawczej., - lub dokumentami równoważnymi powstałymi w następstwie w/w. - Przed przystąpieniem do prac na urządzeniach oświetlenia ulicznego wymaga się telefonicznego poinformowania dyżurnego PGE Dystrybucja /CD/ o zamiarze wykonania prac. Po wykonaniu prac należy poinformować o zakończeniu prac. W przypadku konieczności załączenia lub wyłączenia obwodu oświetleniowego napowietrznego podwieszanego na obwodzie linii zasilającej nN konieczne jest uzyskanie zgody na powyższe czynności od dyżurnego CD. W przypadku braku zgody dyżurnego CD zakazuje się wykonywania prac. W przypadku wezwania do przerwania robót zespół jest zobowiązany przerwać roboty i potwierdzić ten fakt dyżurnemu CD, - W przypadku powstania szkód lub zniszczeń mienia odbiorców lub urządzeń elektroenergetycznych i będących konsekwencją wykonywania prac przez Wykonawcę, jest on zobowiązany do pokrycia kosztów napraw oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje szkód i uszkodzeń..

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oferta. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu oraz do podpisania umowy (o ile nie wynika to z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub informacji z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają do oferty wypełnione załączniki nr 9 lub 10 do SIWZ. Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - załącznik nr 12.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie art. 144 Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa warunki tych zmian: - Zmiany w zakresie ceny przedmiotu zamówienia, jeśli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów prawa w szczególności zmiany stawek podatku VAT, - Zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia okoliczności wynikających z siły wyższej (np. powodzie, huragany, gwałtowne burze, itp. warunków pogodowych), uniemożliwiających realizację usług. - Wstrzymanie w sytuacji, jeżeli z powodu warunków atmosferycznych wykonanie robót mogłoby grozić powstaniem szkody, - zmiana, rezygnacja lub włączenie do realizacji zadania podwykonawców, - zmiany osób biorących udział w wykonaniu niniejszego zamówienia (a imiennie wskazanych w umowie), która może nastąpić za zgodą Zamawiającego, na pisemny wniosek Wykonawcy lub na żądanie Zamawiającego, wskazujący powody i konieczność dokonania takiej zmiany, a przedstawiony do zmiany we wniosku kandydat na to stanowisko musi spełniać odpowiednio warunki udziału w niniejszym postępowaniu

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kanczuga.biuletyn.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze, ul. M. Konopnickiej 2, 37-220 Kańczuga.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.12.2015 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze, ul. M. Konopnickiej 2, 37-220 Kańczuga, pok. 13 - sekreatraiat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie