Wrocław: Usługi sprzątania podczas eventów organizowanych przez WCB EIT+
Numer ogłoszenia: 176935 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 154061 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. +48 71 720 16 28, faks +48 71 720 16 29.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi sprzątania podczas eventów organizowanych przez WCB EIT+.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: I. Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania podczas eventów organizowanych przez WCB EIT+ na ternie Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Wzór umowy (załącznik 2 do Zaproszenia). II. Zamówienie będzie realizowane w ramach projektów: - projektu: Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie Centrum Badań EIT+ realizowanego na podstawie umowy nr POIG.02.02.00-02-001/09 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 2 Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych; - projektu pn. Wykorzystanie nanotechnologii w nowoczesnych materiałach, realizowanego na podstawie umowy nr: POIG.01.01.02-02-002/08-00 zawartej dnia 01.12.2008r. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet: 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii; Poddziałanie: 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych; - projektu pn. Biotechnologie i zaawansowane technologie medyczne realizowanego na podstawie umowy nr: POIG.01.01.02-02-003/08-00 zawartej dnia 01.12.2008r. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet: 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii; Poddziałanie: 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych; a także z innych projektów, w tym projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, grantów krajowych i zagranicznych oraz projektów komercyjnych, które na dzień wszczęcia postępowania nie otrzymały jeszcze dofinansowania a będą finansować przedmiot zamówienia...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.00.00-9, 90.91.12.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 25000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę