Gliwice: Usługi transportu sanitarnego pacjentów dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach, numer sprawy: DO/DZ-381-1-143/15
Numer ogłoszenia: 176835 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach , ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice, woj. śląskie, tel. 032 2789171, 2789172, 2789193,, faks 032 2789197, 2789198.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytut badawczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi transportu sanitarnego pacjentów dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach, numer sprawy: DO/DZ-381-1-143/15.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi transportu sanitarnego pacjentów dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział w Gliwicach, zwanego dalej Zamawiającym. W zakres usług transportu sanitarnego pacjentów wchodzą: - usługi transportu sanitarnego z zespołem specjalistycznym, - usługi transportu sanitarnego z zespołem podstawowym, - usługi transportu sanitarnego bez opieki medycznej. Usługi transportu sanitarnego pacjentów obejmują: - przewóz pacjentów (wraz z opiekunami) w pozycji siedzącej i leżącej, na zlecenie wystawione przez Zamawiającego, - przewóz pacjentów na zlecenie wystawione przez Zamawiającego w trybie CITO / na ratunek.

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium. Wykonawcy, którzy przystąpią do niniejszego postępowania, powinni obowiązkowo wnieść wadium w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 września 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007 nr 42 poz. 275). 3. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek: ING BANK Śląski O / Gliwice nr konta: 96 1050 1285 1000 0002 0211 3460 5. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, za termin jego wniesienia uważa się datę wpłynięcia środków na konto Zamawiającego. Zaleca się, aby Wykonawca załączył do oferty kserokopię dokonania przelewu. 6. Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna, odpowiedni dokument (oryginał) należy złożyć w oddzielnej kopercie do Działu Finansowo-Księgowego Centrum Onkologii-Instytutu (za pośrednictwem Kancelarii). Jednocześnie zaleca się, aby kserokopię złożonego dokumentu wpiąć do oferty. Z treści poręczenia / gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Poręczyciela / Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 Pzp oraz w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a Pzp. 7. Przy wnoszeniu wadium, Wykonawca jest obowiązany wskazać, jakiego postępowania dotyczy wnoszone wadium. 8. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej formie i wysokości zostanie wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 Pzp. 9. Oferta musi być zabezpieczona wadium od dnia otwarcia ofert przez okres 30 dni. W przypadku przesunięcia terminu składania ofert należy uwzględnić nowy termin ważności wadium. W przypadku przedłużenia terminu związania ofertą, należy przedłużyć okres ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, należy wnieść nowe wadium na przedłużony okres związania ofertą, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 10. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Pzp. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium warz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.3.2)

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Pełnomocnictwo do podpisania oferty i załączników, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 2. Jeżeli dotyczy - dokumenty przy pomocy, których Wykonawca udowodni Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia (w szczególności pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia), jeżeli zgodnie z postanowieniami art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca przy realizacji niniejszego zamówienia polegać będzie na zasobach innych podmiotów. 3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego (np. jako Konsorcjum). W tym przypadku: 1) członkowie Konsorcjum ustanawiają wspólnego pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (nie dotyczy wspólników spółki cywilnej, o ile upoważnienie / pełnomocnictwo do występowania w imieniu spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę). Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jeden z członków Konsorcjum (tzw. lider). Zaleca się jednak ażeby pełnomocnikiem był jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 2) pełnomocnictwo musi zostać udzielone w formie pisemnej i złożone Zamawiającemu w oryginale lub jego notarialnie poświadczonej kopii i być powinno co najmniej pełnomocnictwem rodzajowym, którego zakresem minimalnym jest upoważnienie do reprezentacji wszystkich członków Konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Prawidłowo ustanowiony pełnomocnik jest uprawniony m.in. do podpisania i złożenia oferty wraz z załącznikami. Pełnomocnictwo musi jednak wyraźnie zastrzegać umocowanie do podpisania umowy, jeżeli ma on posiadać uprawnienie do dokonania tej czynności. Również umocowanie do wniesienia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej musi znaleźć wyraz w treści pełnomocnictwa, 3) oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała do świadczenia wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, 4) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem, 5) wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w przepisie art. 366 KC, 6) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia mu umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, 7) członkowie Konsorcjum składają jedną, wspólną ofertę. Ich potencjał i doświadczenie sumują się - spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczy Konsorcjum jako całości. Poszczególni członkowie nie muszą więc osobno spełniać każdego warunku. Wystarczy, jeśli spełniają je łącznie lub spełnia je w całości jeden z członków. Partnerzy Konsorcjum muszą udokumentować, że razem spełniają wymagania określone art. 22 ust. 1 pkt 1-4 Pzp, 8) każdy z Partnerów musi złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy PZP oraz złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do SIWZ, 9) dodatkowe zapisy dotyczące spółki cywilnej: - spółka cywilna nie posiada statusu Wykonawcy. Wykonawcami są wspólnicy spółki, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. W związku z powyższym, wspólnicy tak jak każde Konsorcjum muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnikiem może być zarówno osoba trzecia, jak i jeden ze wspólników. Dokument ustanawiający pełnomocnika należy załączyć do oferty. Jeżeli pełnomocnikiem jest wspólnik, takim dokumentem co do zasady może być sama umowa spółki, z której wynikają zasady reprezentacji, - dokumenty potwierdzające nie podleganie wykluczeniu z postępowania muszą być wystawione oddzielnie na każdego ze wspólników, - w odniesieniu do zaświadczeń o nie zaleganiu z podatkami i składkami na ubezpieczenie społeczne to: zaświadczenie z urzędu skarbowego dotyczące PIT lub CIT musi być wystawione osobno dla każdego ze wspólników. W przypadku VAT wymagane jest przedłożenie jednego zaświadczenia dotyczącego spółki, gdyż to ona jest podatnikiem VAT. - zaświadczenia z ZUS dotyczące składek na ubezpieczenie wspólników muszą być wystawione osobno dla każdego z nich, ale już dotyczące składek pracowników spółki - dla całej spółki, gdyż to spółka jest pracodawcą, - wadium składane przez wspólników spółki cywilnej może być wystawione tylko na jednego z nich, jeśli Zamawiający w treści SIWZ nie zawarł zastrzeżenia, iż każdy z Wykonawców występujących wspólnie musi wnieść wadium oddzielnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

zgodnie z § 4 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ: 7. Z zastrzeżeniem ust. 8 i 9 strony ustalają, że ceny jednostkowe wyszczególnione w SPECYFIKACJI ASORTYMENTOWO-CENOWEJ (stanowiącej załącznik nr 2 do umowy) są cenami ostatecznymi i nie będą podlegać zmianom. 8. Strony dopuszczają możliwość zmiany cen w przypadku zmian stawki podatku VAT, wprowadzonych na podstawie przepisów prawa. 9. Zawsze możliwe jest obniżenie cen jednostkowych poszczególnych pozycji asortymentowych. 10. W przypadkach wymienionych w ust. 8 i 9 Wykonawca poinformuje Zamawiającego o wystąpieniu zmiany cen na piśmie, przed wprowadzeniem nowych cen.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.io.gliwice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach, p. 2.002 II piętro budynku technicznego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.12.2015 godzina 09:00, miejsce: Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach, p. 2.002 II piętro budynku technicznego.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie