Łódź: Usługi w zakresie bieżącej konserwacji, usuwania uszkodzeń , przeprowadzanie doraźnej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych oraz zabezpieczenia awarii urządzeń i instalacji elektrycznej w posesjach mieszkalnych, użytkowych, węzłach CO i hydroforniach w budynkach będących w zarządzie Administracji Zasobów Komunalnych Łódź - Górna oraz drobnych napraw konserwacyjnych w nieruchomościach Gminnych, Skarbu Państwa i współwłasnych z udziałem Gminy powyżej 50% administrowanych przez Zamawiającego.
Numer ogłoszenia: 176671 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Górna , ul. Lubelska 9/11, 93-129 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 684 52 19, faks 42 684 52 19.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi w zakresie bieżącej konserwacji, usuwania uszkodzeń , przeprowadzanie doraźnej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych oraz zabezpieczenia awarii urządzeń i instalacji elektrycznej w posesjach mieszkalnych, użytkowych, węzłach CO i hydroforniach w budynkach będących w zarządzie Administracji Zasobów Komunalnych Łódź - Górna oraz drobnych napraw konserwacyjnych w nieruchomościach Gminnych, Skarbu Państwa i współwłasnych z udziałem Gminy powyżej 50% administrowanych przez Zamawiającego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi w zakresie bieżącej konserwacji, usuwania uszkodzeń , przeprowadzanie doraźnej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych oraz zabezpieczenia awarii urządzeń i instalacji elektrycznej w posesjach mieszkalnych, użytkowych, węzłach CO i hydroforniach w budynkach będących w zarządzie Administracji Zasobów Komunalnych Łódź - Górna oraz drobnych napraw konserwacyjnych w nieruchomościach Gminnych, Skarbu Państwa i współwłasnych z udziałem Gminy powyżej 50% administrowanych przez Zamawiającego oraz w lokalach nie wyodrębnionych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy w budynkach pozostających w zarządach Wspólnot Mieszkaniowych w ramach pogotowia mieszkaniowego. Wykaz nieruchomości określony został w Załączniku nr 10 do SIWZ. Usługi będą realizowane w dni powszednie oraz w dni wolne od pracy (soboty, niedziele i święta) w systemie całodobowym. Usługi świadczone będą w oparciu o zakresy czynności określone w formularzu cenowym zwanym cennikiem usług stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ..

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.70.00.00-2, 50.71.10.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz cenowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy, gdy zmiana wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy tj.: a) ilość obsługiwanych nieruchomości np. zmiana formy własności nieruchomości, zmiana zarządcy, b) zmianę ilości obmiarowych (tj. metrów, sztuk, msc. itd.) podane przez Zamawiającego w formularzu cenowym ilości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianom w trakcie realizacji zamówienia, c) zmianę ustawowej stawki podatku VAT - cena zostanie obniżona lub podwyższona o stawkę VAT wynikającą z przepisów, d) zmianę osoby bezpośrednio nadzorującej wykonanie robót (kierownika robót). 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy i jej załączników wymagają dla swej ważności formy pisemnej. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności istotna zmiana niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość zmiany na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gorna.azk.lodz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Administracja Zasobów Komunalnych Łódź - Górna, ul. Lubelska 9/11, pokój nr 30.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Administracja Zasobów Komunalnych Łódź - Górna, ul. Lubelska 9/11, pokój nr 6 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie