Lubiszyn: Usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie gminy Lubiszyn na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
Numer ogłoszenia: 177101 - 2015; data zamieszczenia: 02.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Lubiszyn, Plac Jedności Robotniczej 1, 66-433 Lubiszyn, woj. lubuskie, tel. 095 7277148, faks 095 7277136

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie gminy Lubiszyn na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonywanie usług zakresie : 1. utrzymania i konserwacji oświetlenia ulicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami: a) ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 206 nr 89, poz. 625 ze zm.) 0 b) instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych w ENEA Operator Sp. z o.o. i Enea Oświetlenie Sp. z o.o.. c) instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej Enea Operator Sp. z o.o. oraz zleceniami i wytycznymi zleceniodawcy. 2. Eksploatacji urządzeń w sposób zapewniający: a) bezpieczeństwo obsługi i otoczenia, b) optymalną żywotność urządzeń, c) utrzymanie efektywności i jakości urządzeń oświetlenia drogowego, d) zachowanie wymagań ochrony środowiska, e) bezpieczną i ekonomiczną pracę urządzeń, f) racjonalne i oszczędne użytkowanie energii elektrycznej. Usługi pkt. 1-2 realizowane są na obwodach i urządzeniach, których właścicielem w ok. 95% jest Enea Oświetlenie Sp. z o.o.. Zamawiający nie może bez zgody właściciela sieci dokonywać na ich urządzeniach jakichkolwiek zmian, modernizacji czy rozbudowy w celu zwiększenia efektu oświetlenia pasa drogowego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1, 65.30.00.00-1, 65.32.00.00-2.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA