Bydgoszcz: WAG.261.1.8.2015 usługa dokonywania opiniowania skierowań na leczenie uzdrowiskowe dzieci i dorosłych
Numer ogłoszenia: 177123 - 2015; data zamieszczenia: 02.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Kujawsko-Pomorki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia , ul. Aleje Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3252702, faks 052 3252709.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WAG.261.1.8.2015 usługa dokonywania opiniowania skierowań na leczenie uzdrowiskowe dzieci i dorosłych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dokonywanie opiniowania skierowań pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej dzieci i dorosłych przez lekarza specjalistę w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej, czego efekt końcowy stanowi orzeczenie o dopuszczalności i celowości leczenia uzdrowiskowego pacjenta. Specjalizację z zakresu balneoklimatologii i medycyny fizykalnej uznaje się za tożsamą ze specjalizację z balneologii i medycyny fizykalnej. Prognozowana ilość skierowań objętych zamówieniem wynosi : - I część zamówienia ok. 18 000 sztuk - umowa do 31.12.2016 r. - II część zamówienia ok. 37 200 sztuk - umowa do 31.12.2016 r. W okresie miesiąca kalendarzowego ilość skierowań przekazanych do aprobaty może obejmować maksymalnie odpowiednio : - I część zamówienia ok. 1 500 sztuk - II część zamówienia ok. 3 100 sztuk.

II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.14.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, uwzględniający wymagane prawem oświadczenia Wykonawcy m.in. dotyczące spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z niniejszego postępowania, 2. W przypadku gdy wykonawcy będą występowali z ofertą wspólną - przedsiębiorcy zobowiązani są przedłożyć wraz z ofertą informację - oświadczenie przewidującą sposób ich współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich oraz sposób odpowiedzialności i spełnić wszystkie wymogi określone w SIWZ, 3. Jeżeli Wykonawca przewiduje zlecenie części zamówienia podwykonawcom winien wskazać dane dotyczące części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, 4. Pełnomocnictwa osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, o ile są to inne osoby niż wymienione w dokumentach rejestrowych, PELNOMOCNICTWO ORYGINAŁ LUB KOPIA POŚWIADCZONA ZA ZGODNOŚC Z ORYGINAŁEM PRZEZ NOTARIUSZA

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umów za zgodą stron w zakresie : 1 przedłużenia terminu realizacji umowy, jeżeli opóźnienie będzie spowodowane przez Zamawiającego, siłę wyższą lub inne czynniki, przesłanki niezależne od Wykonawcy 2 terminu płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, jeżeli wystąpią uzasadnione wątpliwości co do właściwego wykonania przedmiotu umowy, 3.przedłużenia terminu realizacji umowy w przypadku nie wykorzystania kwoty określonej w podpisanej umowie w terminie, na który została zawarta umowa, Warunki zmian: 1 inicjowanie zmian - na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, 2 uzasadnienie zmian - prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, 3 forma zmian - aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nfz-bydgoszcz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: osobiście: KP OW NFZ Bydgoszcz ul. Słowackiego 3 pok. nr 306, na pisemny wniosek skierowany na adres Al. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Kujawsko - Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ kancelaria pok. nr 9 Al. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie zamierza: - zawrzeć umowy ramowej, - ustanowić dynamicznego systemu zakupów, - dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - Wykonawcy zobowiązani są przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, dostarczyć umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. W przypadku wykonawcy będącego spółką cywilną - Wykonawcy zobowiązani są przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego dostarczyć aktualną umowę spółki. W przypadku, gdy wartość przedmiotu niniejszego zamówienia przekroczy dwukrotność kapitału zakładowego Wykonawcy posiadającego status spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć uchwałę zgromadzenia wspólników upoważniającą zarząd spółki do zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną - Wykonawca zobowiązany jest przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego dostarczyć - oświadczenie CEIDG wg wzoru do SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób, które będą wykonywać zamówienie , tj. - jedna osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza, specjalizację w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej lub w dziedzinie rehabilitacji medycznej. (specjalizację w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej uznaje się za tożsamą ze specjalizacją z balneologii i medycyny fizykalnej). O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1, ust. 2 i ust. 2a (Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia z postępowania wykonawcy, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych), oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych i SIWZ..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: usługa dokonywania opiniowania skierowań na leczenie uzdrowiskowe dzieci i dorosłych, 18 000 sztuk skierowań.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: usługa dokonywania opiniowania skierowań na leczenie uzdrowiskowe dzieci i dorosłych, 37 200 sztuk skierowań.