Wrocław: WFA.2420.12.2015.JR Dostawa, instalacja i uruchomienie fabrycznie nowego, nieużywanego i sprawnego technicznie sprzętu komputerowego oraz usługi gwarancyjne dla Wydziału Fizyki i Astronomii - 9 pakietów
Numer ogłoszenia: 176857 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski Wydział Fizyki i Astronomii , pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3436847, 3759404, faks 071 3443421.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WFA.2420.12.2015.JR Dostawa, instalacja i uruchomienie fabrycznie nowego, nieużywanego i sprawnego technicznie sprzętu komputerowego oraz usługi gwarancyjne dla Wydziału Fizyki i Astronomii - 9 pakietów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie fabrycznie nowego, nieużywanego i sprawnego technicznie sprzętu komputerowego oraz usługi gwarancyjne dla Wydziału Fizyki i Astronomii - 9 pakietów Pakiet 1 - Dostawa zestawów komputerowych i urządzeń peryferyjnych tj.: 1. Jednostki Centralnej (Stacji Roboczej) ( 16 szt.), 2. Monitorów LCD ( 16 szt.), 3. Sprzętu peryferyjnego: zestawów mysz plus klawiatura ( 16 szt.) oraz nagrywarki DVD-RW DL ( 1 szt.); Pakiet 2 - Dostawa zestawów komputerowych i urządzeń peryferyjnych tj.: 1. Jednostki Centralnej (Stacji Roboczej) ( 3 szt.), 2. Monitorów LCD ( 2 szt.), 3. Sprzętu peryferyjnego: zestawów mysz plus klawiatura ( 3 szt.); Pakiet 3 - Dostawa Urządzenie wielofunkcyjnego tj.: 1. urządzenie wielofunkcyjne laserowe czarno-białe ( 1 szt.) z zapasem tonerów (1 szt.), 2. urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe ( 1 szt.) z zapasem tonerów (1 komplet), 3. urządzenie wielofunkcyjne laserowe czarno-białe ( 1 szt.) z zapasem tonerów (2 szt.); Pakiet 4 - Dostawa drukarki 3D z funkcją wiertarko-frezarki CNC do wytwarzania obwodów drukowanych tj.: 1. drukarki 3D z funkcją wiertarko-frezarki CNC do wytwarzania obwodów drukowanych ( 1 szt.) Pakiet 5 - Dostawa monitorów tj.: 1. monitor ( 3 szt.). Pakiet 6 - Dostawa klastra obliczeniowego tj.: 1. klaster obliczeniowy, 2. macierz dyskowa ( 1 szt.) Pakiet 7 - Dostawa części do rozbudowy serwera HP ProLiant ML350p Gen8 tj.: 1. moduły pamięci operacyjnej (8 szt.), 2. dyski twarde (4 szt.); Pakiet 8 - Dostawa zestawów komputerowych, urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów i części komputerowych tj.: 1. Zestaw komputerowy ( 3 szt.), 2. Urządzenia wielofunkcyjne (1 szt.), 3. Części komputerowe (szczegółowa ilość w tabeli poniżej), 4. Monitory LCD (4 szt.); Pakiet 9 - Dostawa części komputerowych i akcesoriów sieciowych tj: 1. Zasilacza komputerowego ( 2 szt.), 2. Przełącznika sieciowego ( 2 szt.), 3. Modułu światłowodowego do przełącznika sieciowego ( 2 szt.) 4. Patch cordu światłowodowego jednomodowego ( 1 szt.), 5. Procesora ( 1 szt.), 6. Płyty głównej ( 1 szt.), 7. Pamięci komputerowej RAM ( 1 szt.), 8. Dysku twardego ( 2 szt.), 9. Listwy zasilającej ( 2 szt.), 10. Karty graficznej ( 1 szt.), 11. Nagrywarki DVD ( 2 szt.);.

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 30.21.30.00-5, 30.23.21.10-8, 30.23.21.00-5, 30.23.13.00-0, 30.21.14.00-5, 30.21.12.00-3, 30.23.70.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 9.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz Oferty -Załącznik nr 1 do SIWZ. 2) Pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza) 3) W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku Wykonawców, należy przedstawić pełnomocnictwo, w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj uprawnień, do których upoważniony jest Pełnomocnik, tj. np. podpisanie oferty, potwierdzenie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, składanie oświadczeń woli i wiedzy itp. 4) Jeżeli Wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).Pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych - w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 8. W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilka podmiotów każdy z nich zobowiązany jest przedstawić dokumenty wystawione na niego wymienione w pkt 2 (lub odpowiednio w pkt 3 i 4) oraz w pkt 5. Dokumenty wymienione w pkt 1, 6 i 7 podmioty składają wspólnie, tj. warunki w nich określone są spełnione, gdy podmioty składające wspólną ofertę spełniają je łącznie. 9. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości 11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany umowne dopuszczalne są tylko w sytuacjach wyraźnie wskazanych w §14 ust.2 Wzoru Umowy wymagają formy pisemnego aneksu z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, oraz określa warunki tych zmian przez wprowadzenie do zawartej umowy następujących aneksów: a) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany producenta i modelu dostarczanego Sprzętu na wniosek wykonawcy pod warunkiem, że oferowany Sprzęt będzie takiej samej lub lepszej jakości i wydajności oraz w tej samej cenie, a Wykonawca uzasadni konieczność dokonania takiej zmiany.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wydział Fizyki i Astronomii pl. M. Borna 9 pok. 101, 50-204 Wrocław.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.12.2015 godzina 09:30, miejsce: Uniwersytet Wrocławski Wydział Fizyki i Astronomii pl. M. Borna 9 pok. 101, 50-204 Wrocław.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet 1.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet 2.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet 3.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet 4.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet 5.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pakiet 6.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Pakiet 7.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Pakiet 8.


CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Pakiet 9.