Legionowo: Wykonanie całodobowego utrzymania zimowego na terenie Legionowa dróg gminnych utwardzonych, osiedlowych/wewnętrznych, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych i przystanków komunikacji
Numer ogłoszenia: 176283 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo, woj. mazowieckie, tel. 022 774 20 31 w. 4064, faks 022 784 49 81.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie całodobowego utrzymania zimowego na terenie Legionowa dróg gminnych utwardzonych, osiedlowych/wewnętrznych, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych i przystanków komunikacji.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie całodobowego utrzymania zimowego na terenie Legionowa dróg gminnych utwardzonych, osiedlowych/wewnętrznych, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych i przystanków komunikacji. Zakres robót i charakterystyka przedmiotu zamówienia: 1) odśnieżanie i usuwanie śliskości na ulicach wymienionych w wykazie A w standardzie II podwyższonym, zgodnie z wykazem G, na całej szerokości (odkład śniegu nie może być większy niż 0,5 m od krawędzi jezdni), 2) odśnieżanie i usuwanie śliskości na ulicach i drogach osiedlowych/wewnętrznych, wymienionych w wykazie B i C w standardzie II zwykłym, zgodnie z wykazem G, na całej szerokości (odkład śniegu nie może być większy niż 0,5 m od krawędzi jezdni), 3) odśnieżanie i usuwanie śliskości na ciągach pieszych i ścieżkach rowerowych wymienionych w wykazie D oraz przystankach komunikacji zaznaczonych na mapce poprzez odgarnięcie śniegu i posypanie piaskiem, 4) umożliwienie dostępu do wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej wymienionych w wykazie E poprzez oczyszczenie ze śniegu i lodu, 5) odśnieżanie i usuwanie śliskości na chodnikach w obrębie przejść dla pieszych wymienionych w wykazie F poprzez odgarnięcie śniegu i posypanie piaskiem, 6) odśnieżanie i usuwanie śliskości na ulicach, drogach osiedlowych/wewnętrznych, ciągach pieszych, ścieżkach rowerowych, przystankach komunikacji i przejściach dla pieszych nie objętych wykazami na zlecenie zAMAWIAJĄCEGo, 7) zamawiający określa następujące rodzaje zwalczania skutków zimy na ulicach (zgodnie z wykazami A, B, C, E, F i G): a) akcja ciągła ma miejsce w przypadku wystąpienia opadów śniegu, które wywołują śliskość. W skład akcji wchodzi: płużenie każdorazowo, gdy warstwa śniegu przekracza grubość 2 cm w celu zapewnienia przejezdności dróg, użycie solanki lub zwilżonej soli przy wykazie A, posypanie mieszanką piaskowo-solną przy wykazie B, posypanie piaskiem przy wykazie C oraz udrożnienie przejść dla pieszych zgodnie z wykazem F. Akcja ciągła musi zakończyć się doprowadzeniem do standardów określonych w wykazie G nawet w sytuacji gdy opad ustał w trakcie 12 godzin. W przypadku gdy śnieg rozpuszcza się na jezdni, a po spadku temperatury zamarza - powodując śliskość, będzie uruchamiana akcja zgodnie z wytycznymi zamawiającego. Czas jednej akcji ciągłej nie może przekroczyć 12 godzin. Po tym czasie uruchomiana jest kolejna akcja (w przypadku ciągłego opadu śniegu np. 20h). Po każdej akcji ciągłej należy sporządzić protokół o jej zakończeniu. b) jednokrotne płużenie ulic. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić akcję płużenia w taki sposób, aby uniknąć zasypywania ciągów pieszych i terenów prywatnych posesji oraz uzyskać standardy określone w załączniku G do niniejszej umowy. c) jednokrotne posypywanie ulic mieszanką piaskowo-solną. d) jednokrotne posypanie ulic piaskiem (dopuszcza się dodatek do 5% soli w celu uniknięcia jego zbrylenia). e) jednokrotne usunięcie śliskości przy użyciu solanki lub zwilżonej soli. 8) zamawiający określa zasadę zwalczania skutków zimy na ciągach pieszych, ścieżkach rowerowych i przystankach komunikacji (zgodnie z wykazem D i mapką) poprzez jednorazowe odśnieżenie i posypanie piaskiem ciągu pieszego, ścieżki rowerowej i przystanku lub wyłącznie posypanie w przypadku wystąpienia gołoledzi. Akcja powinna być zakończona doprowadzeniem do standardu II zwykłego określonego w załączniku G. Przystanki bez wiat o podłożu gruntowym należy odśnieżyć w taki sposób aby warstwa śniegu nie utrudniała wsiadania i wysiadania z autobusu, 9) w przypadku ulic, które posiadają nawierzchnię szczelinową, umożliwiającą przenikanie środków chemicznych do gruntu zamawiający odstępuję od standardu określonego w wykazie G. Natomiast przedmiotowe ulice należy utrzymać poprzez spłużenie drogi na całej jej szerokości oraz posypanie piaskiem w przypadku opadu śniegu i posypania piaskiem w przypadku gołoledzi, Chodniki przy przejściach dla pieszych należy udrożnić na całej ich szerokości oraz teren przyległy około 2 m od przejścia. Prace wykonać należy każdorazowo po płużeniu w czasie akcji ciągłej..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2, 90.64.10.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 231481,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę