Piekary Śląskie: Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn.: Budowa boiska do siatkówki oraz siłowni zewnętrznej na terenie Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Piekarach Śląskich przy ulicy Popiełuszki 8
Numer ogłoszenia: 176321 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Prezydent Miasta Piekary Śląskie , ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie, woj. śląskie, tel. 32 3939379, faks 32 287 22 69.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn.: Budowa boiska do siatkówki oraz siłowni zewnętrznej na terenie Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Piekarach Śląskich przy ulicy Popiełuszki 8.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie przedstawionej koncepcji w zakresie budowy pełnowymiarowego boiska do piłki siatkowej wraz z odwodnieniem oraz siłowni zewnętrznej obejmującej sporządzenie projektu budowlanego, projektów wykonawczych wszystkich branż, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania akceptacji Zamawiającego dla koncepcji projektu wraz z opisem wyposażenia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian do przedstawionej koncepcji. Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest w Piekarach Śląskich przy ulicy Popiełuszki 8 w obrębie działki 2739/81. Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 /Dz.U.Nr 202 poz. 2072 z dnia 16.09.2004r/ w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r /Dz.U.Nr 130 poz.1389 z dnia 16.09.2004r/ w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym oraz innymi obowiązującymi przepisami na dzień przekazania dokumentacji projektowej. Wykonawca w dokumentacji projektowej winien uwzględnić: - budowę pełnowymiarowego boiska do piłki siatkowej z nawierzchni poliuretanowej wraz z osprzętem, - budowę siłowni - elementy sprzętu rekreacyjnego Street Workout pozwalające na prowadzenie różnych form zajęć ruchowych z rozmieszczeniem urządzeń i uwzględnieniem stref bezpieczeństwa dla każdego urządzenia, - dojścia i chodniki, - elementy małej architektury - ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery - odwodnienie terenu, - rozwiązania kolizji z sieciami, jeżeli takowe wystąpią, - sporządzenie regulaminu korzystania z siłowni wraz z jego wzorem. Zaleca się wizję lokalną w terenie. Zamontowane materiały i sprzęt powinny być zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi. Przy wykonaniu przedmiotu zmówienia należy uwzględnić wszystkie niezbędne przepisy prawne, konieczne do właściwego zaprojektowania boisk sportowych i siłowni zewnętrznych. Wykonawca na bieżąco winien informować Zamawiającego o przebiegu wykonywanych prac projektowych. Opracowanie powinno obejmować: zakup i aktualizację mapy do celów projektowych, zakup wypisów z rejestru gruntów, które będą przedmiotem opracowania projektowego, uzgodnienia branżowe dokonane przez wszystkich gestorów sieci występujących w granicach opracowania, wykonanie koncepcji projektu wraz z opisem, projekt zagospodarowania terenu, kompletny projekt budowlany i wykonawczy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami warunkującymi zgłoszenie wykonania robót lub uzyskanie pozwolenia na budowę, dokonania innych uzgodnień i opracowań wynikających z obowiązujących przepisów prawa koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, projekty wykonawcze branżowe w zakresie przebudowy /zabezpieczenia/ infrastruktur kolidujących z zamierzoną inwestycją, jeżeli zajdzie konieczność ich wykonania, szczegółowe kosztorysy inwestorskie z zestawieniem kosztów oraz przedmiary robót dla poszczególnych branż z podziałem na odrębne etapy realizacyjne ustalone z inwestorem, zbiorcze zestawienie kosztów, harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji sporządzony w oparciu o kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Przed złożeniem opracowanej dokumentacji projektowej do Wydziału Gospodarki Przestrzennej celem uzyskania zgłoszenia robót lub pozwolenia na budowę należy bezwzględnie dokumentację przedstawić do akceptacji w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej. Wykonawca dostarczy kompletną dokumentację projektową w wersji papierowej w 5 egzemplarzach. Wykonawca poza wersją papierową dostarczy Zamawiającemu w 2 egzemplarzach kompletną dokumentację w wersji elektronicznej na płytach CD/DVD. Wykonawca dokumentacji projektowej odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z przekazaną wersją oryginalną (papierową). Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego wykonania jednokrotnej aktualizacji kosztorysów w okresie 3 lat od daty spisania przez strony protokołu odbioru dokumentacji projektowej, przygotowania wyjaśnień, odpowiedzi do opracowanej dokumentacji i przekazywanie ich Zamawiającemu w wyznaczonym przez niego terminie, podczas prowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.20.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.02.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: --

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

--

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany bądź uzupełnienia umowy, mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. W przypadku konieczności rozszerzenia zakresu prac projektowych związanych z realizacją przedmiotu umowy strony, którego strony nie mogły przewidzieć na dzień zawarcia umowy (zmiany przepisów powodujących konieczność przyjęcia innych rozwiązań technicznych lub uzyskania dodatkowych decyzji, opinii, uzgodnień) dopuszcza się możliwość zmiany treści umowy w tym zakresie i związanej z tym zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 4 ust.2. umowy, w formie aneksu. Strony zgodnie postanawiają, że zmiana umownego terminu zakończenia przedmiotu niniejszej umowy jest możliwa w przypadku: a/niezbędnego rozszerzenia zakresu rzeczowego w związku z realizacją niniejszej umowy, którego strony nie mogły przewidzieć na dzień zawarcia umowy. b/konieczności uzyskania niezbędnych opinii i uzgodnień niezależnych od Wykonawcy. W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa powyżej, strony uzgodnią nowe terminy realizacji przedmiotu niniejszej umowy w formie aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.piekary.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Piekary Śląskie, Biuro Zamówień Publicznych, pok. 215, ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.12.2015 godzina 11:30, miejsce: Urząd Miasta Piekary Śląskie, Biuro Zamówień Publicznych, pok. 215, ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: --.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie