Katowice: dostawa platform zarządzających do urządzeń i oprogramowania zabezpieczającego firewall oraz świadczenie wsparcia technicznego dla urządzeń i oprogramowania zabezpieczającego firewall
Numer ogłoszenia: 176207 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Fundusz Zdrowia, Śląski Oddział Wojewódzki , ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, woj. śląskie, tel. (032) 7351547, 7351637, faks 032 7351636.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa platform zarządzających do urządzeń i oprogramowania zabezpieczającego firewall oraz świadczenie wsparcia technicznego dla urządzeń i oprogramowania zabezpieczającego firewall.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa platform zarządzających do urządzeń i oprogramowania zabezpieczającego firewall oraz świadczenie wsparcia technicznego dla urządzeń i oprogramowania zabezpieczającego firewall, w zakresie i zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ, w tym zgodnie z formularzem opis przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy dla danego pakietu. Zamówienie zostaje podzielone na dwa pakiety (części) z dopuszczeniem składania ofert częściowych. Realizacja zamówienia w danym pakiecie będzie przebiegała na warunkach określonych we wzorze umowy na dany pakiet stanowiącym załącznik do SIWZ. Wzór umowy na dany pakiet przewiduje i określa warunki ewentualnej zmiany treści umowy..

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.42.00.00-3, 48.73.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1) Na podstawie art. 45 ust.2 oraz ust.4 i ust.5 pzp Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: Pakiet I - 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset 00/100 złotych), Pakiet II - 3.500,00 zł (trzy tysiące pięćset 00/100 złotych). 2) Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1.pieniądzu, 2.poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym,że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3.gwarancjach bankowych, 4.gwarancjach ubezpieczeniowych, 5.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). a) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy wskazany poniżej: BGK o/Katowice Nr 97 11301091 0003 9003 7420 0002. b) W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Wykonawca obowiązany jest złożyć dokument - wadium w kasie Śląskiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV p., pokój nr 410. Treść takiego dokumentu nie może warunkować wypłacenia kwoty wadium Zamawiającemu od badania zasadności żądania wypłaty przez wystawcę dokumentu. Dokument w swej treści winien uwzględniać postanowienia art. 46 ust.4a oraz ust.5 pzp. Dokument swoją ważnością musi obejmować okres odpowiadający terminowi związania ofertą (30 dni). Bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 pzp). Pierwszym dniem związania ofertą będzie zatem dzień, w którym upływa termin składania ofert. Wadium winno mieć charakter bezwarunkowy i nieodwołalny. 3) Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert (art. 45 ust. 3 pzp). Przez wniesienie wadium rozumie się złożenie dokumentu w kasie Śląskiego OW NFZ, bądź wpływ środków pieniężnych na podany wyżej rachunek bankowy, przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w pkt XI ppkt 1 SIWZ. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 46 pzp.

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

---PAKIET I 1)W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w okresie realizacji umowy (przed wystawieniem faktury VAT), zmiana zostanie uwzględniona w umowie. W przypadku zwiększenia stawki podatku VAT, wynagrodzenie całkowite netto umowy, w tym także wartości (ceny) netto podane w umowie, zostanie obniżone w taki sposób, aby po doliczeniu aktualnie obowiązującej stawki podatku VAT, wynagrodzenie całkowite brutto umowy nie przekroczyło ceny oferty złożonej przez Wykonawcę w zamówieniu nr 25/pn/2015 pakiet I (cena oferty brutto). W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT, do wynagrodzenia całkowitego netto umowy, w tym także do wartości (cen) netto podanych w umowie, zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej (niższej) wysokości. Zmiana stawki podatku VAT wraz z wszelkimi jej konsekwencjami dla wynagrodzenia umowy zostanie wprowadzona w drodze pisemnego aneksu do umowy. 2) Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji umowy możliwość dostarczenia przez Wykonawcę, na jego pisemny wniosek, innego modelu platformy zarządzającej tego samego producenta niż model wskazany w załączniku nr 1 do umowy, pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych przesłanek: a)inny model platformy zarządzającej tego samego producenta będzie spełniał wymogi opisane w zamówieniu nr 25/pn/2015 pakiet I; b)cena za inny model nie będzie wyższa (tzn. może być niższa) od ceny za model wskazany w ofercie złożonej w zamówieniu nr 25/pn/2015 pakiet I; c)Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemne oświadczenie producenta platformy zarządzającej potwierdzające, iż model platformy wskazany w ofercie złożonej w zamówieniu nr 25/pn/2015 pakiet I nie jest możliwy do dostarczenia przez Wykonawcę. Zmiana, o której mowa wyżej, wymaga sporządzenia pisemnego aneksu do umowy poprzedzonego pisemną zgodą Zamawiającego. Zmiana ta nie ma wpływu na bieg terminu wykonania umowy. ---PAKIET II W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w okresie realizacji umowy (przed wystawieniem faktury VAT), zmiana zostanie uwzględniona w umowie. W przypadku zwiększenia stawki podatku VAT, wynagrodzenie całkowite netto umowy, w tym także wartości (ceny) netto podane w umowie, zostanie obniżone w taki sposób, aby po doliczeniu aktualnie obowiązującej stawki podatku VAT, wynagrodzenie całkowite brutto umowy nie przekroczyło ceny oferty złożonej przez Wykonawcę w zamówieniu nr 25/pn/2015 pakiet II (cena oferty brutto). W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT, do wynagrodzenia całkowitego netto umowy, w tym także do wartości (cen) netto podanych w umowie, zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej (niższej) wysokości. Zmiana stawki podatku VAT wraz z wszelkimi jej konsekwencjami dla wynagrodzenia umowy zostanie wprowadzona w drodze pisemnego aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nfz-katowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, pokój 208A (II piętro).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.12.2015 godzina 11:00, miejsce: Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, pokój 006 (parter).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet I - dostawa platform zarządzających do posiadanych przez Śląski OW NFZ urządzeń i oprogramowania zabezpieczającego firewall.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet II - świadczenie wsparcia technicznego dla posiadanych przez Śląski OW NFZ urządzeń i oprogramowania zabezpieczającego firewall.