Łódź: usługi transportowe dla potrzeb AZK Łódź - Śródmieście
Numer ogłoszenia: 176997 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście , al. Tadeusza Kościuszki 47, 90-514 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 630 08 06, faks 42 630 08 08.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługi transportowe dla potrzeb AZK Łódź - Śródmieście.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi transportowe dla potrzeb AZK Łódź - Śródmieście, w podziale na 6 części, których wykazy adresowe stanowią załączniki od nr 1.1 do nr 1.6 do SIWZ, na warunkach i w zakresie określonych we wzorze umowy - zał. nr 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w zał. nr 2. Wykonawca w ramach świadczonej usługi zobowiązany będzie do wykonywania następujących czynności: przeprowadzanie najemców (nieruchomości przeznaczone do remontu, rozbiórki, eksmisja, pożary, katastrofy budowlane i itp.), opróżnianie strychów, piwnic oraz lokali mieszkalnych z wywozem rzeczy pozostawionych, wywożenie powalonych drzew, połamanych gałęzi, rumowiska itp. w przypadku klęsk żywiołowych, wywożenie na złom nie oznakowanych wraków pojazdów mechanicznych porzuconych przez właścicieli, przewóz przedmiotów dla potrzeb A.Z.K. na podstawie i zgodnie ze zleceniem i w terminie uzgodnionym z Zamawiającym Wykonawca zobowiązany jest do szybkiego reagowania na wezwanie Administracji tj. w ciągu 1 godziny od powiadomienia w trakcie zagrożeń, pożarów i katastrof budowlanych..

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zgodnie z art.45 ust.2 i 4 ustawy, Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę wadium w wysokości 1000 zł. przy składaniu oferty na jedną część zamówienia oraz 2000 zł., składając ofertę na dwie części zamówienia. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 ust.3 pkt 4 lit.b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: GETIN Bank S.A. Oddział w Łodzi 35 1560 0013 2376 1236 0000 0005 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. Zasady zwrotu lub ewentualnego zatrzymania wadium określa art. 46 ustawy Pzp.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- potwierdzenie wniesienia wadium

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający na podstawie art.144 dopuszcza zmianę umowy dotyczącą przedmiotu zamówienia w sytuacjach opisanych we wzorze umowy - zał. nr 8.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.srodmiescie.azk.lodz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Łódź, ul. Piotrkowska 86 - pok. 203 I piętro.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.12.2015 godzina 10:30, miejsce: Sekretariat AZK Łódź - Śródmieście ul. Piotrkowska 86 - pok. 205 I piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie